Preskocit navigáciu

Odbor rozvoja spôsobilostí a požiadaviek


Odbor rozvoja spôsobilostí požiadaviek je organizačná zložka veliteľstva na plnenie nasledujúcich úloh a koordináciu činností v oblastiach:
 • riadenia zberu a aktualizácie potrebných dát charakterizujúcich sily výcviku a podpory ako celok z hľadiska stanovených parametrov v rozsahu zodpovedajúcemu počítačovému programu programovania a rozpočtovania,
 • riadenia vykonávania čiastkových a komplexných analýz alokácie a efektívnosti využitia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov,
 • realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s výstavbou a rozvojom v Silách výcviku a podpory, plánovanie tabuľkových mierových a vojnových počtov a organizačných štruktúr útvarov a jednotiek v rámci Síl výcviku a podpory, návrhy plnenia úloh organizačných a dislokačných zmien v Silách výcviku a podpory a za plnenia úloh organizačných zmien v podriadených jednotkách a útvaroch a v zložkách Veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • riadenia finančnej a ekonomickej činnosti v čase bezpečnosti, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného sta¬vu a núdzového stavu,
 • spracovávania a  novelizáciie vojenských doktrín, plnenia úloh obrannej štandardizácie, spracovávania návrhov interných normatívnych aktov a metodických pokynov v pôsobnosti síl výcviku a podpory,
Odbor rozvoja spôsobilostí a požiadaviek sa člení na:
 1. oddelenie rozvoja spôsobilostí a požiadaviek,
 2. oddelenie tvorby štruktúr SVaP,
 3. finančno-ekonomickú službu,
 4. oddelenia tvorby štandardov, doktrín a predpisov.
Plní tieto úlohy:
 • podieľa na koncepcii výstavby síl v systéme plánovania, programovania a rozpočtovania,
 • posudzuje alebo spracováva koncepčné návrhy a alternatívne riešenia smerujúce k optimálnej alokácii obranných zdrojov,
 • riadi ďalší rozvoj metodiky sledovania analýzy využívania zdrojov a spolupracuje na tomto s príslušnými orgánmi ministerstva obrany a generálneho štábu,
 • vypracováva požiadavky na základe stanovených zámerov a cieľov za podriadené veliteľstvá a útvary, predkladá ich na štáb požiadaviek a dlhodobého plánovania,
 • spracováva prehľad výdavkov v kategóriách prevádzky, výcvik, personál, modernizácia a ciele síl,
 • zabezpečuje plnenie úloh medzinárodných záväzkov v pôsobnosti síl výcviku a podpory od začatia procesu výstavby až do ich splnenia,
 • vypracúva čiastkové a komplexné analýzy plnenia jednotlivých záväzkov v pôsobnosti síl výcviku a podpory,
 • sleduje a spracováva prehľady výdavkov vynaložených na splnenie úloh medzinárodných záväzkov, prehľady obsadenosti personálom, doplnenosti techniky a materiálno – technického  vybavenia deklarovaných jednotiek,
 • sleduje priebeh plnenia medzinárodných záväzkov, navrhuje riešenia na dosiahnutie deklarovaných spôsobilostí,
 • v pôsobnosti síl výcviku a podpory zhromažďuje a spracováva podklady do dotazníka obranného plánovania SR (DPQ NATO), dotazníka plánovania obranných spôsobilostí SR (HGQ EÚ) a ďalších dokumentov, ktoré súvisia s predmetnou problematikou,
 • vo veci plánovania cieľov síl a deklarovaných jednotiek spracováva podklady do programového plánu rezortu ministerstva obrany na príslušné plánovacie obdobie,
 • podieľa sa na rozhodovaní a tvorbe finančného a ekonomického zabezpečenia veliteľstva, pod¬riadených útvarov a súčastí,
 • podieľa sa na spracovaní koncepcií dlhodobého rozvoja so zameraním na efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov,
 • zabezpečuje riadenie platovej a sociálnej politiky veliteľstva,
 • spracováva, schvaľuje a upravuje rozpis rozpočtových prostriedkov, záväzných ukazovateľov  a limitov, schvaľuje rozpis a úpravy finančných limitov pre podriadené útvary a súčasti, realizuje rozpočtové opatrenia a spracováva vnútorné rozpočtové opatrenia,
 • vykonáva úpravy limitov rozpočtových prostriedkov na základe žiadostí podriadených útvarov a súčastí,
 • aplikuje všeobecne platné zákony a normy v oblasti rozpočtového hospodárenia, vydáva pokyny a spresňuje úlohy pre spracovanie rozpočtu a rozpisu záväzných ukazovateľov priamo podriadením útvarom a súčastiam, spracováva návrh rozpočtu veliteľstva,
 • spracováva rozbory a analýzy hospodárenia za jednotlivé obdobia za veliteľstvo  a podriadené útvary a súčastí,
 • spracováva správy o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu za veliteľstvo
 • a   podriadené útvary a súčasti,
 • spracováva návrhy na delimitáciu rozpočtových prostriedkov pri organizačných zmenách pod¬riadených útvarov a súčastí,
 • spracováva finančné plány realizácie výdavkov,
 • koordinuje činnosti v zákonom stanovenom rozsahu pri riadení a vykonávaní finančnej odvodo¬vej politiky,
 • podieľa sa na plánovaní výdavkov v kategórii personál v oblasti obranného plánovania,
 • odborne riadi finančnú službu u podriadených útvarov a súčastí,
 • na základe rozhodnutia veliteľa stanovuje záväzné ukazovatele a limity v oblasti rozpočtového zabezpečenia miezd a platov veliteľstva a podriadených útvarov   a súčastí,
 • vykonáva kontrolu finančnej a ekonomickej činnosti v podriadených útvaroch a súčastiach,
 • vyhodnocuje čerpanie RP a plnenie opatrení veliteľa SVaP.
 • zhromažďuje a  v súčinnosti s ostatnými odbornými zložkami veliteľstva analyzuje a implementuje do interných normatívnych a ostatných riadiacich dokumentov poznatky a skúsenosti z plnenia úloh a činnosti síl výcviku a podpory (Lessons Learned).

Skočiť na menu


Share