Preskocit navigáciu

Odbor pre operácie


Odbor pre operácie (OdbO) je zložka veliteľstva určená na plánovanie, riadenie, koordinovanie a metodické usmerňovanie realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s operačným použitím síl výcviku a podpory, v oblasti uvádzania do pohotovosti a bojovej pohotovosti, mobilizačnej pripravenosti, plnenie úloh v oblasti obrannej infraštruktúry, výcviku veliteľov, štábov a síl.

Odbor pre operácie sa člení na:

 1. Oddelenie plánovania operácií (OdPO);
 2. Oddelenie výcviku (OdV);
 3. Oddelenie pohotovosti, bojovej pohotovosti a obrannej infraštruktúry (OdPoBoPoOI);
 4. Oddelenie stálych operačných dozorných (OdSOD).

Plní tieto hlavné úlohy:
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s operačným použitím síl výcviku a podpory v operáciách mimo územia SR a na území SR;
 • organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s hodnotením operačnej pripravenosti síl výcviku a podpory,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s hodnotením bojovej pripravenosti (Combat Readiness Evaluation - CREVAL) deklarovaných jednotiek síl výcviku a podpory,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s vykonaním previerok uvádzania síl výcviku a podpory do pohotovosti,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s uvádzaním síl výcviku a podpory do pohotovosti a bojovej pohotovosti,
 • organizuje, koordinuje a plní úlohy v oblasti mobilizačnej pripravenosti, pri plánovaní, príprave, doplňovaní a vykonávaní mobilizácie ozbrojených síl SR a organických zložiek, ktoré sa podieľajú na plnení úloh v období krízovej situácie, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu podľa ústavného zákona,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s opatreniami vyplývajúcimi zo zmluvy o Konvenčných ozbrojených silách (ZoKOS) a Viedenského dokumentu (VD 99) a ďalších zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia, budovania dôvery, bezpečnosti a ich ďalšieho vývoja,
 • plní úlohy a opatrenia spravodajskej a topografickej podpory veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • plní úlohy doplňovania OS SR aktívnymi zálohami (vojaci na špeciálny kontrakt) pre potrebu využitia v prípade zvyšovania operačného tempa, pre potrebu využitia v mierovej dobe pre potreby rotácie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, doplňovania nedostatkových odborností, ochrany a obrany OOD a ĎDO a na plnenie asistenčných úloh,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s výcvikom veliteľov, štábov a síl, s dôrazom na výcvik deklarovaných jednotiek;
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace so zabezpečením základného a odborného výcviku a vzdelávania mužstva a poddôstojníkov v prospech OS SR,
 • organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace so spracovaním programov výcviku pre základný výcvik a odborný výcvik jednotlivca u vybraných druhov odborností a pre hlavné kurzy poddôstojníkov,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s výstavbou, údržbou a rozvojom vlastnej UVZ a využívaním výcvikových priestorov v prospech cvičiacich vojsk,
 • odborne riadi a koordinuje výcvik vo výcvikových zariadeniach SVaP
 • posudzuje a schvaľuje požiadavky zložiek OS SR na zaraďovanie do jednotlivých kurzov vykonávaných vo výcvikových zariadeniach,
 • na základe odborného posúdenia nariaďuje výcvikovým zariadeniam v podriadenosti SVaP zaraďovanie PrV do kurzov,
 • vedie a aktualizuje Ústrednú evidenciu objektov a zariadení obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky (ozbrojených síl a mimorezortných inštitúcií) „Projekt OBJEZA“ na základe rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl,
 • dlhodobo plánuje, spresňuje, kontroluje a vyhodnocuje čerpanie plánovaných finančných prostriedkov účelovo viazaných na údržbu a kontrolu objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory podľa územnej pôsobnosti PSB,
 • organizuje odborné a metodické zhromaždenia s vykonávaním prednáškovej a ukážkovej činnosti, zameraných na teoretickú a praktickú prípravu funkcionárov zodpovedných za stav plnenia úloh na úseku údržby a kontroly objektov obrannej infraštruktúry ozbrojených síl,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy na úseku údržby a kontroly objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory v zmysle rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl,
 • vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na stav plnenia úloh v oblasti obrannej infraštruktúry a stav pripravenosti podporných objektov, určených na činnosť ozbrojených síl pre zabezpečenie podpory obrany štátu na základe rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl, získané poznatky zovšeobecňuje a v prípade zistených nedostatkov navrhuje prijatie opatrení na ich odstránenie,
 • presadzuje zámery veliteľa síl výcviku a podpory na rokovaniach organizovaných Štábom pre operácie GŠ OS SR a na koordinačných poradách SEOPMZ MO SR v oblasti obrannej infraštruktúry na zabezpečenie podpory obrany štátu a podieľa sa na spracovaní interných normatívnych aktov v oblasti obrannej infraštruktúry,
 • vedie a aktualizuje operatívnu evidenciu a operatívny prehľad na fóliách k mapám objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory, aj za celé ozbrojené sily,
 • vedie a aktualizuje operatívny prehľad na fóliách k mapám objektov a zariadení obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky (mimorezortných inštitúcií),
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace so spracovaním dokumentácie ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
 • zabezpečuje výkon služby SOD vo VSVaP.

Skočiť na menu


Share