Preskocit navigáciu

Odbor pre podporu operácií


Odbor pre podporu operácií je organizačná zložka veliteľstva na plnenie úloh plánovania, organizovania a odborného usmerňovania vyzbrojovania, materiálového, technického, stavebného a ubytovacieho zabezpečenia a zaistenia služieb v silách výcviku a podpory.

Odbor pre podporu operácií sa člení na:

 1. Zdravotnícka služba,
 2. Oddelenie personálnej podpory,
 3. Oddelenie bezpečnosti, ochrany informácií a KIS,
 4. Oddelenie plánovania logistiky,
 5. Centrum materiálového manažmentu.

Plní najmä tieto úlohy:

 • rozpracováva a realizuje úlohy v oblasti personálneho manažmentu , stanovuje obsahovo-metodické pokyny podriadeným veliteľstvám a poskytuje im pomoc pri plnení úloh,
 • metodicky riadi odbornú činnosť v podriadených súčastiach a zabezpečuje ich odbornú prípravu,
 • rozpracováva ciele, úlohy formy a metódy výchovnej práce vzdelávania, podpory rodiny, kultúry, športu a psychologických služieb a zabezpečuje plnenie úloh v týchto oblastiach,
 • riadi rozvoj cudzojazyčného vzdelávania profesionálnych vojakov a zamestnancov,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti personálneho manažmentu a zovšeobecňuje získané poznatky, navrhuje a realizuje opatrenia zamerané na odstránenie nedostatkov,
 • pripravuje návrhy personálnych rozkazov v pôsobnosti veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v súlade s platnými normami,
 • zabezpečuje efektívne využívanie prerozdelených finančných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania, podpory rodiny, kultúry a športu,
 • vykonáva všetky právne úkony týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami na Veliteľstve síl výcviku a podpory O SR a metodicky riadi odbornú činnosť v podriadených veliteľstvách,
 • plánuje, riadi a kontroluje telesnú prípravu a výkonnostný šport v útvaroch v podriadenosti VSVaP, podieľa sa organizovaní výročného preskúšania profesionálnych vojakov,
 • odborne a metodicky usmerňuje a kontroluje logistiku síl výcviku a podpory,
 • plánuje činnosť logistiky veliteľstva, zväzkov a útvarov síl výcviku a podpory,
 • podieľa sa na výstavbe a realizácii komplexných logistických informačných systémov,
 • spracováva koncepciu výstavby logistiky síl výcviku a podpory a zabezpečuje jej realizáciu,
 • organizuje výstavbu logistiky zväzkov a útvarov síl výcviku a podpory, ich bojovú, mobilizačnú a odbornú prípravu,
 • organizuje operačnú, bojovú a odbornú prípravu služieb logistiky síl výcviku a podpory,
 • rozpracováva úlohy zo smerníc na uvádzanie síl výcviku s podpory do pohotovosti a do bojovej pohotovosti v oblasti svojej pôsobnosti a usmerňuje ich zabezpečenie,
 • rozpracováva spôsoby operačného použitia logistiky síl výcviku s podpory,
 • organizuje vykonávanie riadnej a mimoriadnej inventarizácie materiálu síl výcviku a podpory a rieši škody na majetku v oblasti logistiky síl výcviku a podpory,
 • vedie prehľad škôd na majetku v oblasti logistiky síl výcviku a podpory,
 • organizuje bojovú prípravu síl výcviku a podpory v oblasti logistiky spoločných síl,
 • realizuje úlohy vyplývajúce z integračného procesu v rámci NATO,
 • organizuje a plní úlohy v oblasti logistiky síl výcviku a podpory vyplývajúce z medzinárodných dohôd,
 • zovšeobecňuje skúsenosti z vykonaných cvičení zahraničných armád v oblasti svojej pôsobnosti,
 • organizuje súčinnosť s príslušnými štátnymi orgánmi a organizáciami na zabezpečenie potrieb zväzkov a útvarov síl výcviku a podpory,
 • spracováva podklady do doktrinálnych dokumentov v oblasti svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady na rozpracovanie Vojenskej stratégie Slovenskej republiky v podmienkach síl výcviku a podpory,
 • spracováva podklady do zásad operačného a taktického použitia logistiky síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje implementáciu operačných, technických, materiálových a administratívnych štandardov NATO do interných normatívnych aktov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblastí svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady a predkladá návrhy na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a na novelizáciu zákonov a nariadení v oblasti svojej pôsobnosti,
 • spracováva služobné pomôcky v oblastiach svojej pôsobnosti,
 • odborne usmerňuje a kontroluje výkonné prvky vojenskej dopravy, prípravu veliteľských a odborných funkcionárov vojenskej dopravy síl výcviku a podpory,
 • plánuje a zabezpečuje dopravnú logistiku, vojenskú železničnú a automobilovú dopravu, cestné zabezpečenie a mechanizáciu ložných prác,
 • zabezpečuje úlohy pohotovostného systému v oblasti svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje plnenia úloh Force Goals vo svojej pôsobnosti.
 • zabezpečuje plnenia úloh obranného plánovania vo svojej pôsobnosti,
 • organizuje prevádzku, ošetrovanie, údržbu a ukladanie techniky síl výcviku a podpory a podieľa sa na spracovaní plánu mimo vojskových opráv techniky síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje prevádzku, ošetrovanie, ukladanie, revízie, opravy a skladovanie všetkých druhov výzbroje a techniky vo svojej materiálovej pôsobnosti, koordinuje činnosť vo výstavbe parkov techniky, muničných skladov a ostatných zariadení logistiky síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje úlohy odvelenia techniky a jej obslúh v silách výcviku a podpory,
 • usmerňuje zavádzanie nových druhov výzbroje, techniky a materiálu do síl výcviku a podpory,
 • plánuje a organizuje technickú prípravu a prípravu špecialistov logistiky síl výcviku a podpory, odborne a metodicky usmerňuje a kontroluje prípravu odborných orgánov logistiky zväzkov a útvarov síl výcviku a podpory,
 • odborne usmerňuje a kontroluje metrologické zabezpečenie výzbroje a techniky a odborný technický dozor nad elektrickými, tlakovými, plynovými a zdvíhacími zariadeniami v pôsobnosti logistiky síl výcviku a podpory,
 • organizuje vojenskú technickú normalizáciu a priemyselné vlastníctvo v silách výcviku a podpory,
 • spracováva podklady do návrhov interných normatívnych aktov pre ozbrojené sily a veliteľstvo,
 • spracováva rozpis záväzných limitov rozpočtových výdavkov určených programov manažmentu pre útvary a zväzky síl výcviku a podpory, usmerňuje, kontroluje a vyhodnocuje hospodárenie s pridelenými prostriedkami vo svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady na optimalizáciu finančných štandardov výzbroje techniky a materiálu síl výcviku a podpory,
 • spracováva podklady do plánu materiálno-technického zásobovania síl výcviku a podpory,
 • usmerňuje a kontroluje plnenie úloh v oblasti materiálno-technického zabezpečenia,
 • vedie operatívnu evidenciu majetku síl výcviku a podpory a spracováva podklady na účtovnú uzávierku a súvahu majetku za síly výcviku a podpory,
 • zabezpečuje decentralizačné obstarávanie a decentralizačné dodávky tovarov, prác, služieb a výkonov,
 • predkladá generálnemu štábu požiadavky na techniku, materiál a finančné prostriedky,
 • organizuje prevádzku a podieľa sa na rozvoji projektov automatizovaných systémov zásobovania materiálom pre sily výcviku a podpory,
 • spracováva a predkladá návrhy na nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným a nehnuteľným majetkom ozbrojených síl vo svojej pôsobnosti,
 • plánuje materiálové zabezpečenie mobilizácie síl výcviku a podpory, koordinuje doplňovanie síl výcviku a podpory materiálom počas mobilizácie,
 • určuje pohyblivé a centrálne zásoby materiálu síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje zásobovanie síl výcviku a podpory výzbrojou, technikou, raketami, muníciou a materiálom,
 • spracováva požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv a požiadavky v oblasti materiálového zabezpečenia síl výcviku a podpory v čase vojny,
 • organizuje výživu a stravovanie v silách výcviku a podpory,
 • zabezpečuje služby v oblasti osobnej a kolektívnej hygieny v silách výcviku a podpory,
 • rozpracováva zásady údržby a ošetrovania techniky síl výcviku a podpory,
 • organizuje prevádzku a údržbu základných fondov v silách výcviku a podpory,
 • zabezpečuje spracovanie perspektívnych plánov obnovy a rozvoja základných fondov,
 • organizuje a zabezpečuje zásobovanie stavebným a ubytovacím materiálom, palivami, energiami a vodou v silách výcviku a podpory,
 • zabezpečuje stavebný a ubytovací materiál z civilného sektora,
 • organizuje ubytovanie vojakov a zamestnancov veliteľstva, zväzkov a útvarov síl výcviku a podpory,
 • organizuje a zabezpečuje realizáciu bytovej politiky síl výcviku a podpory,
 • chráni územné záujmy vojenskej správy ozbrojených síl k civilnej výstavbe,
 • vedie evidenciu objektov a sleduje ich využiteľnosť v mieri a v čase vojny,
 • usmerňuje plnenie úloh orgánov požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v silách výcviku a podpory,
 • organizuje ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh a dodržiavanie bezpečnostných opatrení v silách výcviku a podpory.
 • plánuje, organizuje a kontroluje zdravotnícke zabezpečenie v útvaroch a zariadeniach síl výcviku a podpory v čase mieru a v čase vojnového stavu a metodicky riadi činnosť zdravotníckej služby v svojej pôsobnosti
 • koordinuje plnenie úloh v oblasti zdravotnej starostlivosti, hygienicko - protiepidemického a veterinárneho zabezpečenia
 • zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností v administratívnej, personálnej, priemyselnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti, komunikačných a informačných systémov, technických prostriedkov a šifrovej ochrany informácií.
 • zabezpečuje výstavbu a prevádzku komunikačných a informačných systémov v silách výcviku a podpory

Skočiť na menu


Share