Preskocit navigáciu

Oddelenie vnútorného riadenia


Oddelenie vnútorného riadenia je zložka veliteľstva na zabezpečenie vypracovávania a vedenia administratívneho plánovania a vyhodnocovania úloh, plnenia odborných úloh v oblasti kontrolnej činnosti, odborného riadenia a plnenie úloh v oblasti služby vojsk a vyhodnocovania stavu vojenskej disciplíny v útvaroch síl výcviku a podpory.

Plní tieto hlavné úlohy:

 • organizačne zabezpečuje prácu NŠ a ZNŠ,
 • spracováva Smernicu na prípravu síl výcviku a podpory vo výcvikovom roku, jej spresňovanie a vyhodnocovanie,
 • spracováva Plán činností veliteľstva a Plán kontrol veliteľstva,
  koordinuje činnosť zložiek veliteľstva a SVaP pri využívaní IS ADMIS,
 • spracováva vyhodnotenia plnenia úloh,
 • spracováva dokumenty týkajúce sa vnútorného riadenia,
 • koordinuje kontrolnú činnosť VSVaP a spracováva dokumentáciu k evidencii a vyhodnocovaniu kontrolnej činnosti,
 • poskytuje metodickú pomoc zložkám veliteľstva a útvarom SVaP ku kontrolnej činnosti,
 • plánuje, organizuje a odborne riadi plnenie úloh v oblasti služby vojsk a FOO v silách výcviku a podpory,
 • v spolupráci s oddelením SOD kontroluje výkon dozornej a strážnej služby vykonávanej príslušníkmi FOO v silách výcviku a podpory a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • sleduje a vyhodnocuje stav vojenskej disciplíny vo veliteľstvách a útvaroch síl výcviku a podpory, vývoj mimoriadnych a dôležitých udalostí, trestnej činnosti a disciplinárnej praxe veliteľov (náčelníkov) a vedie ich evidenciu, navrhuje opatrenia na zvýšenie účinnosti prevencie voči vzniku mimoriadnych udalostí, trestnej činnosti a páchaniu disciplinárnych priestupkov,
 • zabezpečuje výdaj dočasných vstupov do budovy veliteľstva pre príslušníkov iných útvarov OS SR a ďalších organizácií,
  eviduje splnenie plánovaných a neplánovaných úloh zložkami veliteľstva (prostredníctvom elektronických systémov).

Skočiť na menu


Share