Preskocit navigáciu

Zahraničné aktivity


Vybrané hlavné aktivity za rok 2019:

V termíne od 11. do 15. 2. 2019 sa uskutočnila spoločná špecializovaná odborná príprava predurčených jednotiek do V4 EU BG. Predmetná aktivita sa uskutočnila v tréningovom priestore poľskej armády vo Wedrzyne. Hlavným cieľom prípravy bolo zladenie postupov Vojenských polícií krajín V4 s cieľom byť schopný nasadenia Vojenskej polície V4 ako jedného celku pre V4 EU BG a tým plniť záväzky Slovenskej republiky.

 BG V4 č.2 BG  V4 č. 3 BG V4 č. 1

 


V čase od 7. do 12.4. 2019 sa konalo medzinárodné sústredenie malých jednotiek – OCHRANCA 2019. Cieľom sústredenia bol výcvik zameraný na zdokonalenie a výmenu vzájomných skúseností z oblasti ochrany a sprevádzania určených osôb. Praktický intenzívny výcvik, ktorý bol tvorený jednotlivými drilmi simulujúcimi rôzne krízové situácie pri ochrane určených osôb. Počas výcviku bola použitá ostrá aj FX-ová munícia. Súčasťou výcviku bolo aj precvičenie modelových situácií.

Chranca č.1
 

V období od 17. do 21.6. 2019 sa uskutočnil medzinárodný kooperačný výcvik psovodov a služobných psov ozbrojených zborov a zložiek ČR, MR a SR. Výcvik mal jedinečnú príležitosť si overiť svoju výkonnosť v denných i nočných podmienkach a vylepšiť si pripravenosť na služobný výkon. Cvičiaci boli rozdelení do pracovných skupín podľa špecializácie služobných psov (skupiny s klasickým/hliadkovým využitím a skupiny so špeciálnym využitím na vyhľadávanie OPL/výbušnín), jednotlivé skupiny potom v priebehu výcviku plnili úlohy na jednotlivých pracoviskách. Medzi neoceniteľné skúsenosti možno povedať výmenu vzoriek na špeciálne práce, ochranných pomôcok pri cvikoch obrany, ale aj figurantov samotných, ako aj možnosť sledovať tréningové metódy, postupy jednotlivých psovodov a príležitosť o nich diskutovať.

psovodi č.1 psovodi č.2

psovodi č. 3 psovodi č.4
 

V dňoch 4. do 6.9. 2019 sa v priestoroch CV Lešť konal už 7. ročník odbornej policajnej súťaže Miesto činu 2019, ktorej organizátormi boli Vojenská polícia a Prezídium Policajného zboru SR. Uvedenej súťaže sa zúčastnilo celkom 13 súťažných tímov a to 8 tímov za jednotlivé krajské riaditeľstvá Polície SR, 3 súťažné tímy Polície ČR, jeden tím Vojenskej polície SR a jeden tím Vojenskej polície ČR. Súťažné tímy si zmerali svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti pri zviditeľňovaní, zaisťovaní a dokumentovaní kriminalistických stôp, činnosť na mieste činu, ako aj vykonanie jednotlivých procesných úkonov vyšetrovateľom, a zároveň zistením a preverením informácii operatívnym pracovníkom. Cieľom uvedenej odbornej policajnej súťaže výjazdových skupín bola predovšetkým výmena odborných skúsenosti, porovnanie jednotlivých metód a postupov, ako aj nadviazanie národných a medzinárodných kontaktov k ďalšej spolupráci v rámci uvedenej policajnej činnosti.

Miesto činu č.1 Miesto činu č.2 Miesto  činu č.3
 

V termíne od 9. do 13.9. 2019 sa v priestoroch odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek a Centra výcviku Lešť realizoval spoločný výcvik inštruktorov streleckej prípravy – STRELEC 19. Tohto výcviku sa zúčastnili vojenskí policajti Slovenskej a Českej republiky. Hlavným zameraním výcviku bolo zvýšenie kvality pripravenosti personálu do medzinárodného krízového manažmentu v oblasti streleckej prípravy.

Strelec č.1 Strelec č.2 Strelec č.3
 

V čase od 16. 9. do 20. 9. 2019 Vojenská polícia MO SR organizovala medzinárodnú konferenciu hlavných predstaviteľov /veliteľov vojenských polícií krajín NATO za účasti prizvaných hostí z krajín participujúcich v projekte za mier, Austrálie, a Nového Zélandu a hostí z veliteľských štruktúr NATO a EÚ (ACO, ACT, SHAPE, EUGENFOR) a centier výnimočnosti NATO MP CoE a SP CoE. Cieľom pracovného stretnutia bolo oboznámenie najvyšších predstaviteľov vojenských polícií so súčasnou bezpečnostnou situáciou, s poznatkami zástupcov vojenských polícií na ktorých území boli vykonávané v poslednom období rozsiahle medzinárodné cvičenia súčasťou Vojenskej polície, z pohľadu veliteľov zastupujúcich veliteľstvá/štruktúry NATO, EÚ. Viacerí najvyšší predstavitelia priniesli svoje poznatky k bezpečnostným výzvam, ktorým čelia vo svojich regiónoch, alebo boli predstavené nové štruktúry, reorganizačné zmeny veliteľmi vojenských polícií.

medziárodná konf. č.1 medzinárodná konf. č. 2

medzinárodná konf.č.3 medzinárodná konf. č.4
V období od 2. do 6.12. 2019 vo výcvikovom priestore Lešť bolo vykonaný spoločný výcvik ostreľovačov pod názvom SNIPER 2019. Cieľom spoločného výcviku bolo nadviazanie užšej spolupráce medzi uvedenými zložkami v oblasti výcviku činnosti ostreľovača. Spoločný výcvik pozostával z praktickej prípravy. Výcvik bol zameraný na presnú streľbu v teréne a v zastavaných oblastiach cez deň a v noci, presnú streľbu na pohyblivé ciele v zastavaných oblastiach, prenášanie streľby na viacero cieľov.

Sniper č.1 web Sniper č.2

 

  

Prehľad vybraných hlavných aktivít za posledné roky:

 

znak bg eu v4        znak cl 15          znak_mnmpbat

1. MNMPBAT – NATO Multinational Military Police Battalion, v preklade NATO mnohonárodný prápor vojenskej polície, je zoskupenie vojenských polícií štyroch krajín Česka, Chorvátska, Poľska a Slovenska. Vedúcou krajinou projektu je Poľsko. Viac... (odkaz na MNMPBAT)

2. V4 EU BG – Spoločná bojová skupina krajín V4 s pohotovosťou od 1.1.2016 kde Vojenská polícia prispieva jednotkou o veľkosti do 15 príslušníkov.


3. Cvičenie CL 15 – Cvičenie Capable Logistician 2015 – medzinárodné logistické cvičenie v Maďarskej republike v mesiaci jún 2015 kde Vojenská polícia prispela jednotkou a príslušníkmi štábu do 20 príslušníkov.

mapa cl15

4. Cvičenie Compact Eagle 2015 - medzinárodné cvičenie mnohonárodného zboru severo - východ pod názvom COMPACT EAGLE- 15.

Dané spoločné cvičenie NATO MNMPBAT sa uskutočnilo v priestoroch simulačného centra poľskej armády vo Varšave a vo výcvikových priestoroch poľskej Vojenskej polície Miňsk Mazowiecki , kde po ukončení spomínaného cvičenia bola vykonaná druhá certifikácia príslušníkov štábu mnohonárodného práporu za účelom opätovného získania certifikátu COMBAT READY.

compact eagle 2015

  •          

    5. Cvičenie ANAKONDA 2016 (Sharp Lynx 2016) - medzinárodné cvičenie v štyroch výcvikových priestoroch v Poľsku za účasti viac ako 30.000 vojakov z 24 krajín. Vojenská polícia plnila úlohy policajného charakteru v rámci zoskupenia MNMPBAT.

    sharp lynx

  • Skočiť na menu


    Share