Preskocit navigáciu

.


Žiadosti o vyčlenenie na plnenie úloh Vojenskej polície zasielať na adresu: Vojenská polícia, Železničná ul. č.3,

Trenčín 911 01, sekretariat.vp@mil.sk

Povolanie profesionálneho vojaka a zvlášť vojenského policajta je špecifické a vyžaduje si najkvalitnejší personál. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom či policajtom, ale predovšetkým aj vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť Slovenskej republike. Úspešný môžeš byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície

Doplňovanie personálu na voľné funkcie v organizačnej štruktúre
Vojenskej polície (ďalej len „VP“): personálu z radov profesionálnych vojakov od iných zložiek rezortu MO SR je spravidla vykonávané na vlastnú žiadosť, ktorú si profesionálny vojak sám spracuje a zašle elektronicky mailom alebo písomne poštou (viď nižšie uvedené).

Žiadosť na plnenie úloh Vojenskej polície nemá stanovenú formu alebo vzor, nakoľko niektorí uchádzači môžu mať záujem o konkrétnu funkciu, iní si vymedzia svoju žiadosť o konkrétnu posádku, niektorým nezáleží na mieste výkonu štátnej služby a majú záujem o ktorúkoľvek funkciu, preto sa každá žiadosť rieši individuálne podľa jej obsahu.

V prípade, že riaditeľ VP vykoná s profesionálnym vojakom personálny pohovor, profesionálny vojak predloží doklad o absolvovaní pohovoru, v čo najkratšom možnom čase, svojmu nadriadenému veliteľovi útvaru, zložky, a pod. Veliteľ útvaru spracuje návrh na personálne opatrenie týkajúce sa vyčlenenia PrV na plnenie úloh VP, v ktorom vyjadrí svoje stanovisko a služobným postupom tento návrh zašle ministrovi obrany SR. Minister obrny vydá súhlasné alebo zamietavé rozhodnutie.

Ak máte záujem, aby bola Vaša žiadosť evidovaná (max. do konca aktuálneho kalendárneho roka) v databáze uchádzačov o prijatie k VP, zašlite na adresu „Vojenská polícia, Železničná 3, 911 01 Trenčín“ alebo na mailovú adresu Sekretariat.VP@mil.sk „oficiálnu“ žiadosť spolu so životopisom a Vami potvrdený (podpisom) „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ na účely evidencie Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať). Doplňovanie personálu regrutáciou bez vykonania prípravnej štátnej služby spravidla uchádzačov z Policajného zboru SR, ako skúseného a odborného personálu, na vykonávanie policajných činností je podmienené prijímacím konaním, resp. funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré riadi a zabezpečuje Personálny úrad OS SR.

 
Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok*, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby, alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby. Prijímacie konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie (napr.:www.regrutacia.sk - /výberové a prijímacie konania/ ).

Prijímacie konanie na funkciu v rámci VP vyhlasuje Personálny úrad OS SR na podnet riaditeľa VP o doplnenie funkcií VP. Vyhlásené je min. 20 pracovných dní, počas ktorých sa môže uchádzač prihlásiť priamo na regrutačnú skupinu podľa miesta trvalého pobytu v danom kraji;
https://www.regrutacia.sk/33-sk/o-nas-regrutacne-skupiny/


PÔSOBNOSŤ REGRUTAČNÝCH SKUPÍN

 • RSk Bratislava pre okresy: Bratislava I., II., II., IV., V., Pezinok, Malacky, Senec,
 • RSk Trnava pre okresy: Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Skalica, Piešťany,
 • RSk Nitra pre okresy: Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa,
 • RSk Trenčín pre okresy: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske,
 • RSk Žilina pre okresy: Žilina, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto,
 • RSk Banská Bystrica pre okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica,
 • RSk Prešov pre okresy: Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou,
 • RSk Košice pre okresy: Košice I., II., II., IV., Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Gelnica.

Riaditeľ VP, vzhľadom na špecifickosť funkcie, si môže stanoviť aj špecifické požiadavky pre uchádzačov (kurz, doba praxe a pod.).
Riaditeľ Personálneho úradu OS SR prijíma do dočasnej alebo stálej štátnej služby. 


Dočasná štátna služba je štátna služba, v ktorej môžu zotrvať profesionálni vojaci najdlhšie 17 rokov. Je určená pre občana, ktorý vykonal základnú vojenskú službu, alebo štátnu službu profesionálneho vojaka, príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, hasičov a záchranných zborov menej ako 17 rokov. Je prijatý bez vykonania základného vojenského výcviku.


Stála štátna služba je štátna služba, do ktorej môžu byť profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej štátnej služby. Do stálej štátnej služby nemôžu byť vymenovaní vojaci vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík. V stálej štátnej službe môžu profesionálni vojaci vykonávať štátnu službu až do dosiahnutia vekovej hranice 55 rokov fyzického veku. Je určená pre občana, ktorý vykonal základnú vojenskú službu, alebo štátnu službu profesionálneho vojaka, príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, hasičov a záchranných zborov viac ako 17 rokov. Je prijatý bez vykonania základného vojenského výcviku.


PROFESIONÁLNY VOJAK (vojenský policajt) - dočasná/stála štátna služba –

 • máš alebo si v minulosti získal hodnosť počas služby v ozbrojených silách alebo iných ozbrojených zboroch,
 • máš ukončenú strednú školu s výučným listom, strednú školu/gymnázium s maturitou, vysokú školu vysokoškolským diplomom,
 • máš vek do 45 rokov pre dočasnú štátnu službu alebo Ti chýbajú najmenej 3 roky do vekovej hranice pre danú hodnosť v prípade stálej štátnej služby,
 • ak nespĺňaš uvedené vekové hranice môžeš požiadať o výnimku z veku,
 • neabsolvuješ základný výcvik, ale nastupuješ priamo na funkciu vo vojenskom útvare, kde ďalej rozvíjaš svoju kariéru profesionálneho vojaka.

3 kroky ako sa stať PrV (vojenským policajtom)

 1. Podaj si žiadosť o prijatie do štátnej služby.

  Ak máš záujem stať sa profesionálnym vojakom, osobne si podaj žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka na príslušnej Regrutačnej skupine Personálneho úradu OS SR podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „RSk“) .
  Pri osobnej návšteve RSk predlož: občiansky preukaz, vodičský preukaz a doklad o dosiahnutom vzdelaní. Príslušník RSk Ti vytlačí žiadosť (je generovaná elektronickým systémom na regrutačnej skupine, ktorú je potrebné podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní).
  Žiadosť si môžeš podať aj elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
  Ak si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť RSk žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 2. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti a doloženie potrebných dokladov.

  Prvý stupeň výberového konania prebieha v Regrutačnej skupine Personálneho úradu OS SR.

  Najneskôr do termínu stanoveného vo vyhlásenom výberovom konaní osobne predlož na RSk kompletné požadované doklady. Príslušníci RSk preveria, či spĺňaš základné predpoklady pre prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

  Tvoju zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár RSk na základe predloženej zdravotnej dokumentácie a výsledkov požadovaných vyšetrení.

  Zoznam potrebných zdravotných vyšetrení získaš pri osobnej návšteve posudkového lekára RSk po podpísaní žiadosti. [Vzhľadom na časovú náročnosť, hlavne pri predkladaní zdravotných vyšetrení Ti odporúčame prísť v dostatočnom predstihu pred ukončením termínu predkladania žiadostí spolu s kompletnými požadovanými dokladmi].

  Doklady a formuláre potrebné vo výberovom konaní (predlož v termíne posúdenia zdravotnej spôsobilosti):
  • osvedčenú kópiu rodného listu,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, absolvovaných kurzoch, certifikáty,
  • potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, pracovné zmluvy, dohody o ukončení zamestnania, zápočtové listy,
  • potvrdenie o evidencií na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • osobný dotazník,
  • doplňujúce informácie pre prijatie do štátnej služby,
  • životopis,
  • potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak si absolvoval.
  Všetky potrebné tlačivá dostaneš na RSk alebo si ich môžeš stiahnuť v sekcii Tlačivá na stiahnutie na stránke www.regrutacia.sk.

  Po predložení a odsúhlasení uvedených dokladov a posúdení Tvojej zdravotnej spôsobilosti, najmenej 7 dní pred výberovým konaním Ťa pozve oddelenie výberu personálu Personálneho úradu OS SR na výberové konanie. Viac sa dočítaš v 3. kroku.


 3. Posúdenie psychickej spôsobilosti a previerka fyzickej zdatnosti (počas epidemiologických opatrení COVID-19).

  Druhý stupeň výberového konania prebieha na oddelení výberu personálu Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „OdVP“).
  Žiadateľ bude pozvaný formou písomnej pozvánky, ktorá mu bude zaslaná. Spolu s pozvánkou mu bude zaslané tlačivo Čestného vyhlásenia – COVID-19, ktoré žiadateľ vyplní a odovzdá pred vstupom na OdVP. Zároveň mu bude vykonaná kontrola telesnej teploty a príznakov respiračného ochorenia. (Cestovné výdavky na OdVP Liptovský Mikuláš si hradí žiadateľ sám.)

  Poznámka: Každý účastník výberového konania je povinný dostaviť sa na výberové konanie s vlastným ochranným rúškom a písacími potrebami. Účastníkom konania bez ochranného rúška nebude umožnený vstup do objektu AOS a nebudú sa tak môcť zúčastniť výberového konania. Občanom, ktorým bude zistená pozitívna anamnéza na kontakt s ochorením COVID-19, zvýšená telesná teplota alebo aj iné zdravotné problémy, nebude umožnená účasť na výberovom konaní (budú poučení o zmene termínu vykonania výberového konania).

  Na OdVP absolvuješ:

  1. posúdenie psychickej spôsobilosti vykonáva psychológ psychodiagnostickým vyšetrením a zisťuje:
  • intelektové predpoklady, psychomotorické tempo a vybrané charakteristiky pozornosti,
  • osobnostné predpoklady zamerané na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na plnenie úloh mimo územia SR,
  • schopnosť sociálneho kontaktu, kooperácie a riadiacich predpokladov.

  Poznámka: previerka psychickej spôsobilosti bude vykonávaná vo vyhradených učebniach, za dodržania protiepidemiologických opatrení. Počas posudzovania spôsobilosti občania použijú osobné ochranné pracovné prostriedky (vlastné rúška, rukavice - zabezpečí Personálny úrad OS SR, vlastné písacie potreby);

  2. pohovor s psychológom a personálne poradenstvo
  na základe pohovoru s psychológom lekár vydá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby. V rámci personálneho poradenstva sa konzultujú Tvoje odborné predpoklady s cieľom stanoviť vhodnú funkciu v štátnej službe,
  3. previerka fyzickej zdatnosti
  Poznámka: NA VÝBEROVÉ KONANIE SA DOSTAVTE VO VHODNOM ŠPORTOVOM ODEVE - z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení je zakázané využívať vnútorné priestory telovýchovných zariadení Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) (šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia) s výnimkou núdzového použitia WC (napríklad náhla nevoľnosť),
  • previerka fyzickej zdatnosti vykoná sa vo vonkajšom telovýchovnom areáli AOS,
  • pozvaní občania, pri vykonávaní samotných telovýchovných disciplín, nie sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty,
  • preskúšanie je organizované po skupinách v maximálnom počte 5 pozvaných občanov tak, aby na jednom športovisku bola vždy len jedna skupina (minimálny rozmer športoviska je 30x30 m),
  • po každom cvičení a po skončení preskúšania sa vykoná dezinfekcia všetkých použitých športových pomôcok,
  • vykoná sa preskúšaním z pohybovej výkonnosti absolvovaním troch disciplín:
  1. voliteľná disciplína:
  ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde (muži),
  ľah – sed s otáčaním trupu alebo skok do diaľky z miesta (ženy),

  2. voliteľná disciplína:
  člnkový beh 10 x 10 m alebo beh na 60 metrov,

  3. povinná disciplína:
  beh na 12 minút.

  S výsledkom výberového konania budeš oboznámený do 21 dní od skončenia výberového konania doručeným písomným oznámením.
  Na najúspešnejšieho uchádzača spracuje riaditeľ Personálneho úradu OS SR rozkaz na prijatie do štátnej služby a prizná mu vojenskú hodnosť. Následne bude rozkazom riaditeľa VP ustanovený do funkcie vo VP.
  * Podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka stanovuje zákon č. 281/2015 Z .z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Skočiť na menu


Share