Preskocit navigáciu

Oddelenie pohotovosti, bojovej pohotovosti a obrannej infraštruktúry


Oddelenie pohotovosti, bojovej pohotovosti a obrannej infraštruktúry je organizačná zložka odboru pre operácie určená na plánovanie, koordinovanie a zabezpečenie realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s pohotovosťou, bojovou pohotovosťou, mobilizačnou pripravenosťou a obrannou infraštruktúrou síl výcviku a podpory.

Plní tieto úlohy:

 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy v čase bezpečnosti a opatrenia súvisiace s uvádzaním síl výcviku a podpory do pohotovosti a bojovej pohotovosti;
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy a opatrenia súvisiace s vykonaním previerok pohotovosti síl,
 • spracováva základné dokumenty a dokumentáciu na uvádzanie síl výcviku a podpory do pohotovosti a bojovej pohotovosti,
 • podieľa sa na riadení mobilizácie a demobilizácie síl výcviku a podpory,
 • organizuje, koordinuje a plní úlohy v oblasti mobilizačnej pripravenosti a rozvinovania vojsk, pri plánovaní, príprave, doplňovaní a vykonávaní mobilizácie ozbrojených síl SR a organických zložiek, ktoré sa podieľajú na plnení úloh v období krízovej situácie, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu podľa ústavného zákona,
 • predkladá návrhy pôsobnosti a metodiky práce veliteľstva pri plánovaní použitia síl, zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s vytvorením peších práporov v rámci zmobilizovania ozbrojených síl,
 • realizuje plán obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov (OOD a ĎDO),
 • v spolupráci s generálnym štábom sa podieľa na spracovaní interných normatívnych aktov v oblasti mobilizačnej pripravenosti, bojovej pohotovosti a na spracovaní a predkladaní návrhov k všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • plní úlohy doplňovania OS SR aktívnymi zálohami (vojaci na špeciálny kontrakt) pre potrebu využitia v prípade zvyšovania operačného tempa, pre potrebu využitia v mierovej dobe pre potreby rotácie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, doplňovania nedostatkových odborností, ochrany a obrany OOD a ĎDO a na plnenie asistenčných úloh,
 • vedie a aktualizuje Ústrednú evidenciu objektov a zariadení obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky (ozbrojených síl a mimorezortných inštitúcií) „Projekt OBJEZA“ na základe rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl,
 • dlhodobo plánuje, spresňuje, kontroluje a vyhodnocuje čerpanie plánovaných finančných prostriedkov účelovo viazaných na údržbu a kontrolu objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory podľa územnej pôsobnosti PSB,
 • organizuje odborné a metodické zhromaždenia s vykonávaním prednáškovej a ukážkovej činnosti, zameraných na teoretickú a praktickú prípravu funkcionárov zodpovedných za stav plnenia úloh na úseku údržby a kontroly objektov obrannej infraštruktúry ozbrojených síl,
 • plánuje, organizuje, koordinuje a plní úlohy na úseku údržby a kontroly objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory v zmysle rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl,
 • vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na stav plnenia úloh v oblasti obrannej infraštruktúry a stav pripravenosti podporných objektov, určených na činnosť ozbrojených síl pre zabezpečenie podpory obrany štátu na základe rozkazov a nariadení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl, získané poznatky zovšeobecňuje a v prípade zistených nedostatkov navrhuje prijatie opatrení na ich odstránenie,
 • presadzuje zámery veliteľa síl výcviku a podpory na rokovaniach organizovaných Štábom pre operácie GŠ OS SR a na koordinačných poradách SEOPMZ MO SR v oblasti obrannej infraštruktúry na zabezpečenie podpory obrany štátu a podieľa sa na spracovaní interných normatívnych aktov v oblasti obrannej infraštruktúry,
 • vedie a aktualizuje operatívnu evidenciu a operatívny prehľad na fóliách k mapám objektov obrannej infraštruktúry, udržiavaných v silách výcviku a podpory, aj za celé ozbrojené sily,
 • vedie a aktualizuje operatívny prehľad na fóliách k mapám objektov a zariadení obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky (mimorezortných inštitúcií).

Skočiť na menu
Share