Preskocit navigáciu

Oddelenie výcviku


Oddelenie výcviku (OdV) je zložka odboru určená na plánovanie, koordinovanie a zabezpečenie realizácie základných úloh a opatrení súvisiacich s výcvikom síl s dôrazom na deklarované jednotky, prípravu mužstva a poddôstojníkov v rámci základného vojenského výcviku, odborného výcviku a prípravy poddôstojníckeho zboru v líderských a funkčných kurzoch ako aj prípravu kľúčového personálu pre plnenie úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu, s riadením a rozvojom vlastnej učebno-výcvikovej základne a výcvikových priestorov a zariadení v podriadenosti veliteľstva síl výcviku a podpory.

Plní nasledujúce hlavné úlohy:

 • koncepčne a metodicky usmerňuje vykonávanie výcviku síl, s dôrazom na:
 • deklarované jednotky
 • prípravu mužstva v rámci základného vojenského výcviku a odborného výcviku,
 • prípravu poddôstojníckeho zboru v líderských a funkčných kurzoch,
 • prípravu kľúčového personálu pre plnenie úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu;
 • podieľa sa na príprave a spracovaní programov výcviku pre:
 • deklarované jednotky;
 • prípravu mužstva v rámci základného vojenského výcviku, odborného výcviku;
 • prípravu poddôstojníckeho zboru v líderských a funkčných kurzoch;
 • prípravu kľúčového personálu pre plnenie úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu;
 • plánuje, zabezpečuje a podieľa sa na vykonávaní zdokonaľovacej prípravy príslušníkov veliteľstva a štábu síl výcviku a podpory;
 • zabezpečuje prostredníctvom odbornej línie spresňovanie základných plánovacích dokumentov OS SR v súčinnosti s podriadenými zložkami v rámci svojej pôsobnosti;
 • plánuje, koordinuje požiadavky podriadených zložiek na využitie výcvikových zariadení vojenského obvodu Lešť a prostredníctvom svojho príslušníka sa pravidelne zúčastňuje na koordinačných poradách k ich prideľovaniu ;
 • plánuje, koordinuje požiadavky podriadených zložiek na využitie vojenských výcvikových priestorov v podriadenosti síl výcviku a podpory;
 • vykonáva kontrolnú činnosť výcvikových aktivít a stavu údržby učebne výcvikových zariadení u podriadených jednotiek;
 • podieľa sa na spracovávaní požiadaviek do programovania na zabezpečenie výcviku v podriadenosti veliteľstva síl výcviku a podpory;
 • podieľa sa na spracovávaní podkladov na stanovenie úloh rozvoja vojenskej techniky a zbraňových systémov;
 • koncepčne riadi rozvoj a modernizáciu vlastnej učebnej a výcvikovej základne a VVP v podriadenosti síl výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share