Preskocit navigáciu

Oddelenie tvorby doktrín, štandardov a predpisov


Oddelenie tvorby doktrín, štandardov a predpisov je zložka odboru rozvoja spôsobilostí na riadenie, organizovanie a koordinovanie plnenia úloh a opatrení v oblasti tvorby vojenských doktrín, štandardizácie, spracovávania vojenských predpisov a metodických pokynov a získavania poznatkov a skúsenosti (Lessons Learned) v pôsobnosti síl výcviku a podpory.

Plní tieto hlavné úlohy:
 • koordinuje a vypracováva plány a projekty štandardizácie, tvorby doktrín, metodických pokynov a návrhov vojenských predpisov,
 • koordinuje a vypracováva vojenskú doktrínu síl výcviku a podpory, spoločnú operačnú logistickú doktrínu a ďalšie dokumenty doktrinálneho charakteru a zabezpečuje ich aktualizáciu,
 • riadi, koordinuje a podieľa sa na procese tvorby doktrín pre strategicko-operačnú, operačnú a taktickú úroveň plánovania a vedenia vojenských operácií na úrovni SVaP a pre celé ozbrojené sily,
 • spolupracuje s určenými delegátmi výborov, pracovných skupín a s agentúrami NATO zameranými na obrannú štandardizáciu v pôsobnosti VSVaP,
 • riadi, koordinuje a podieľa sa na vypracovávaní analýz a stanovísk k prijatiu štandardizačných dokumentov NATO,
 • vedie prehľad o procese ratifikácie a implementácie štandardov NATO v pôsobnosti VSVaP,
 • koordinuje a vypracováva normalizačnú dokumentáciu pre činnosť a použitie síl výcviku a podpory,
 • riadi, koordinuje a podieľa sa na tvorbe vojenských predpisov a metodických pokynov podriadených zložiek, prideľuje a vedie prehľad o pridelení značiek a čísel metodickým pokynom spracovaným v rámci SVaP,
 • analyzuje vojenské predpisy, doktríny a ďalšie vojenské dokumenty ozbrojených síl členských krajín NATO s cieľom ich využitia pri vlastnej tvorbe vojenských predpisov a služobných pomôcok,
 • spolupracuje so zložkami pre tvorbu doktrín, štandardov a predpisov pozemných a vzdušných síl a subjektmi MO SR participujúcimi na obrannej štandardizácii (NAO LM, VTÚ LM, VTSÚ Záhorie, LI Košice a pod.),
 • plní úlohy odborného dohľadu pri tvorbe slovenských obranných štandardov (SOŠ), spracováva SOŠ a podieľa sa na spracovaní ďalších implementačných dokumentov,
 • deleguje svojich príslušníkov na činnosť v terminologickej komisii VSVaP,
 • podieľa sa na vypracovávaní potrebnej dokumentácie velenia a riadenia, podkladov do rozborov a analýz, organizuje pracovné rokovania a zhromaždenia a vykonáva poradenstvo a prednáškovú činnosť,
 • koordinuje, zhromažďuje, v súčinnosti s nadriadeným stupňom analyzuje ponaučenia z misií, operácií a ostatných výcvikových aktivít jednotiek v pôsobnosti VSVaP a následne ich zapracováva do všetkých záväzných a informačných dokumentov, ktorých je garantom.

Skočiť na menu
Share