Preskocit navigáciu

Finančno - ekonomická služba


Finančno - ekonomická služba je zložka velitežstva na riadenie finančného a ekonomického zabezpečenia velitežstva, podriadených útvarov a súčastí.

Plní tieto hlavné úlohy:
 • riadi finančnú a ekonomickú činnos v čase bezpečnosti, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného sta¬vu a núdzového stavu,
 • podieža sa na rozhodovaní a tvorbe finančného a ekonomického zabezpečenia velitežstva, pod¬riadených útvarov a súčastí,
 • podieža sa na spracovaní koncepcií dlhodobého rozvoja so zameraním na efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov,
 • zabezpečuje riadenie platovej a sociálnej politiky velitežstva,
 • spracováva, schvažuje a upravuje rozpis rozpočtových prostriedkov, záväzných ukazovatežov a limitov, schvažuje rozpis a úpravy finančných limitov pre podriadené útvary a súčasti, realizuje rozpočtové opatrenia a spracováva vnútorné rozpočtové opatrenia,
 • vykonáva úpravy limitov rozpočtových prostriedkov na základe žiadostí podriadených útvarov a súčastí,
 • aplikuje všeobecne platné zákony a normy v oblasti rozpočtového hospodárenia, vydáva pokyny a spresňuje úlohy pre spracovanie rozpočtu a rozpisu záväzných ukazovatežov priamo podriadením útvarom a súčastiam, spracováva návrh rozpočtu velitežstva,
 • spracováva rozbory a analýzy hospodárenia za jednotlivé obdobia za velitežstvo a podriadené útvary a súčastí,
 • spracováva správy o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu za velitežstvo a podriadené útvary a súčasti,
 • spracováva návrhy na delimitáciu rozpočtových prostriedkov pri organizačných zmenách pod¬riadených útvarov a súčastí,
 • spracováva finančné plány realizácie výdavkov,
 • koordinuje činnosti v zákonom stanovenom rozsahu pri riadení a vykonávaní finančnej odvodo¬vej politiky,
 • podieža sa na plánovaní výdavkov v kategórii personál v oblasti obranného plánovania,
 • odborne riadi finančnú službu u podriadených útvarov a súčastí,
 • na základe rozhodnutia veliteža stanovuje záväzné ukazovatele a limity v oblasti rozpočtového zabezpečenia miezd a platov velitežstva a podriadených útvarov a súčastí,
 • vykonáva kontrolu finančnej a ekonomickej činnosti v podriadených útvaroch a súčastiach,
 • vyhodnocuje čerpanie RP a plnenie opatrení veliteža SVaP.

Skoči na menu
Share