Preskocit navigáciu

Centrum materiálového manažmentu


Centrum materiálového manažmentu je organizačná zložka odboru na plnenie úloh a koordináciu činností v oblasti prevádzky a opráv PVaT a riadenia zásob trie I, II, III, IV, V.

Centrum materiálového manažmentu sa člení na:
 1. oddelenie riadenia zásob triedy II.
 2. oddelenie riadenia zásob triedy I., III., IV., V.
 3. oddelenie prevádzky, opráv PVaT a ŠOTD
Plní tieto úlohy:
 • organizuje prevádzku, ošetrovanie, údržbu a ukladanie techniky síl,
 • podieľa sa na spracovaní plánu mimovojskových opráv techniky síl,
 • zabezpečuje prevádzku, ošetrovanie, ukladanie, revízie, opravy a skladovanie všetkých druhov výzbroje a techniky vo svojej materiálovej pôsobnosti,
 • koordinuje činnosť vo výstavbe parkov techniky, muničných skladov a ostatných zariadení logistiky,
 • usmerňuje zavádzanie nových druhov výzbroje, techniky a materiálu do zväzkov a útvarov,
 • odborne usmerňuje a kontroluje metrologické zabezpečenie výzbroje a techniky a odborný technický dozor nad elektrickými, tlakovými, plynovými a zdvíhacími zariadeniami v pôsobnosti logistiky,
 • spracováva rozpis záväzných limitov rozpočtových výdavkov určených plánovacích účtov pre útvary a zväzky síl,
 • usmerňuje, kontroluje a vyhodnocuje hospodárenie s pridelenými prostriedkami vo svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady do plánu materiálno-technického zásobovania síl.

Skočiť na menu
Share