Preskocit navigáciu

Oddelenie plánovania logistiky


Oddelenie plánovania logistiky je organizačná zložka odboru na plnenie úloh a koordináciu činností v oblasti plánovania, riadenia, rozpracovania úloh operačného plánu v oblasti materiálového a technického zabezpečenia vojsk síl výcviku a podpory, plánovania, organizovania a riadenia vojenskej dopravy síl výcviku a podpory, odborného usmerňovania stavebnej činnosti vo zväzkoch a útvaroch v oblasti plánovania a organizovania rutinnej,štandartnej údržby, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany a tvorby životného prostredia v silách výcviku a podpory.

Plní tieto úlohy:
 • koordinuje spracovanie základných písomných a grafických dokumentov logistiky,
 • plánuje úlohy logistiky odboru pre podporu operácií, prípravu podkladov do smernice na VR, plnenie úloh rozborovej činnosti,
 • posudzuje učebné programy pre prípravu špecialistov logistických odborností,
 • koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z organizačných a dislokačných zmien,
 • podieľa sa na implementácií softvérových nástrojov NATO LOGFAS a riadení prípravy obslužného personálu pre tieto softvérové nástroje (databáza, LOGGREP, ACROS),
 • vedie prehľad a zaraďovanie príslušníkov logistiky do mierových a vojenských operácii v rámci EÚ, NATO a OSN,
 • vedenie a spracováva podklady personálnej evidencie príslušníkov logistiky odboru pre podporu operácií,
 • plánuje a koordinuje vysielanie do kariérnych a jazykových kurzov príslušníkov logistiky odboru pre podporu operácií,
 • posudzuje organizačné štruktúry a tabuľky počtov zväzkov a útvarov a posudzuje zaraďovanie zamestnancov do platových tried podľa platných tabuliek,
 • usmerňuje výstavbu jednotiek logistiky ozbrojených síl v svojej pôsobnosti,
 • podieľa sa na spracovávaní koncepcií rozvoja logistiky,
 • podieľa sa na vykonávaní kontrolnej činnosti v podriadených zväzkoch a útvaroch, analyzuje výsledky kontrol a navrhuje opatrenia komplexného charakteru
 • riadi spracovávanie materiálov v oblasti plánovania a rozborovej činnosti logistiky,
 • koordinuje spracovanie operačného plánu v oblasti materiálového a technického zabezpečenia vojsk síl výcviku a podpory, spracovanie materiálov veliteľsko - štábnych cvičení a štábnych nácvikov,
 • riadi odbornú prípravu dopravných jednotiek logistiky a prípravu veliteľských a odborných funkcionárov vojenskej dopravy,
 • koordinuje plánovanie, organizovanie a riadenie vojenskej dopravy síl výcviku a podpory, koordinuje plánovanie a organizáciu vojenskej železničnej prepravy osôb, techniky a materiálu, vojenskú automobilovú dopravu a organizáciu cestného zabezpečenia, koordinuje plánovanie a organizáciu vojenskej železničnej prepravy osôb, techniky a materiálu, vojenskú automobilovú dopravu a organizáciu cestného zabezpečenia,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcie a zásad pre plánovanie, riadenie, zabezpečenie a koordináciu medzinárodných a vnútroštátnych presunov a prepráv v mieri a za krízových situácií,
 • koordinuje hospodárenie s VPD a finančnými prostriedkami vojenskej dopravy,
 • podieľa sa na rozvoji a funkčnosť spojeneckého systému pre nasadzovanie a presuny – ADAMS,
 • podieľa sa na realizácii dopravno-zásobovacieho systému a rozpracováva úlohy dopravného zabezpečenia v krízových situáciách za BPŠ,
 • navrhuje výstavbu objektov určených pre sily výcviku a podpory a zaradenie jednotlivých stavieb do plánu investičnej výstavby a plánu rutinnej štandardnej údržby,
 • podieľa sa na spracovaní podkladov do programového plánu v oblasti investičnej výstavby,
 • posudzuje dokumenty týkajúcich sa obranného plánovania v oblasti investičnej výstavby,
 • organizuje a zabezpečuje plnenie úloh požiarnej ochrany,
 • rozpracováva a realizuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • odborne usmerňuje realizáciu zásad ochrany životného a pracovného prostredia v spoločných silách,
 • predkladá návrhy na nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom ozbrojených síl vo svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v silách výcviku a podpory,
 • podieľa sa na odstraňovaní následkov ekologických havárií,
 • chráni územné záujmy vojenskej správy ozbrojených síl k civilnej výstavbe,
 • organizuje ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • spracováva služobné pomôcky v oblastiach svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady do návrhov interných normatívnych aktov pre ozbrojené sily a veliteľstvo,
 • spracováva podklady a aplikuje štandardy NATO v oblasti svojej pôsobnosti,
 • spracováva podklady na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a na novelizáciu zákonov a nariadení v oblasti svojej pôsobnosti.

Skočiť na menu
Share