Preskocit navigáciu

Oddelenie BOI a KIS


Oddelenie BOI a KIS je organizačná zložka odboru pre podporu operácii zabezpečujúca realizáciu úloh správy registratúry a ochranu utajovaných skutočností v administratívnej, personálnej, priemyselnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti, komunikačných a informačných systémov, technických prostriedkov, šifrovej ochrany informácií. Ďalej zabezpečuje prevádzku a výstavbu komunikačných a informačných systémov v silách výcviku a podpory.

Oddelenie BOI a KIS  sa člení na:

 1. pracovisko administratívnej bezpečnosti
 2. koncový register
Plní tieto úlohy:

 • pripravuje podklady do vyhodnocovacích a analytických dokumentov za oblasť ochrany utajovaných skutočností a komunikačných a informačných systémov,
 • organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú, kontrolnú a konzultačnú činnosť zameranú na komplexné zabezpečenie jednotlivých oblastí ochrany utajovaných skutočností a vedie evidenciu v rozsahu svojich právomocí,
 • analyzuje rozpracovávanie operačných štandardov vo svojej pôsobnosti a koordinuje ich zavádzanie a aplikáciu v podmienkach síl výcviku a podpory,
 • realizuje prijaté ciele interoperability a partnerské ciele vo svojej pôsobnosti,
 • vedie prehľad o stave doplnenia veliteľstva, podriadených veliteľstiev a útvarov špecialistami ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany informácií,
 • podieľa sa na normotvornej činnosti za oblasť ochrany utajovaných skutočností  a správy registratúry, komunikačných a informačných systémov a šifrovej ochrany informácií,
 • organizuje a riadi systém ochrany utajovaných skutočností Veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • usmerňuje činnosť a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany utajovaných skutočností u podriadených útvarov síl výcviku a podpory,
 • vedie pracovisko administratívnej bezpečnosti a správy registratúry veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • zabezpečuje distribúciu registratúr, služobných pomôcok a ďalších interných normatívnych aktov v rámci veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • vedie koncový register NATO a EÚ dokumentov postúpených Slovenskej republike,
 • pripravuje podklady ku schváleniu funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, kontroluje rozsah a potrebu oboznamovania sa navrhovanej osoby s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje jej oboznámenie sa s právami a povinnosťami podľa osobitných predpisov, ďalej zabezpečuje poučenie osôb, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou,
 • vedie evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, pripravuje a vyhodnocuje podkladové materiály k vykonaniu bezpečnostnej previerky I. stupňa,
 • vedie evidenciu a vydáva oprávnenia na vstup cudzích štátnych príslušníkov do objektov v podriadenosti veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • vedie evidenciu a prideľuje bezpečnostné kľúče, ID karty a bezpečnostné kódy na vstup do objektu, chránených priestorov a bezpečnostných úschovných objektov veliteľstva,
 • spracováva plán spojenia a bezpečnosti prenosu informácií  veliteľstva, vydáva odborné nariadenia pre podriadené stupne velenia a kontroluje ich realizáciu,
 • organizuje a riadi prevádzku komunikačných a informačných systémov a šifrovej ochrany informácií v silách výcviku a podpory,
 • podieľa sa na spracovaní návrhov programov odborného výcviku špecialistov spojovacieho vojska,
 • vedie pracovisko šifrovej ochrany informácií Veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • vedie pracovisko „NATO NS WAN“ zabezpečujúce prenos informácií medzi OS SR a NATO v rámci síl výcviku a podpory,
 • usmerňuje činnosť a vykonáva kontrolu v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov na podriadených veliteľstvách a u útvarov síl výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share