Preskocit navigáciu

Bulletínová služba


Bulletinová služba je organizačná zložka veliteľstva na plnenie úloh v oblasti vydávania technických bulletinov v silách výcviku a podpory.

Príslušníkov bulletínovej služby riadi odborný referent-špecialista, ktorý je podriadený zástupcovi veliteľa SvaP.

Zodpovedá za:

 • riadenie a organizáciu práce bulletinovej služby,
 • vydávanie technických bulletinov,
 • včasnosť, správnosť, komplexnosť a jazykovú správnosť spracovania materiálov; predkladanie návrhov a podnetov zástupcovi veliteľa na riešenie problémov a na skvalitnenie plnenia úloh v oblasti svojej pôsobnosti;
 • dodržiavanie zákonnosti,
 • ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť informácií v bulletinovej službe;

Bulletinová služba plní tieto úlohy:

 • spracovanie zámeru potrieb bulletinov, katalógov, číselníkov, noriem v súvislosti s úlohami výcviku a podpory v rámci veliteľstva, podriadených útvarov, Pozemných síl a Vzdušných síl,
 • spracovanie podkladov na plánovanie materiálového a finančného krytia bulletinov a príslušnej dokumentácie a ich rozosielanie užívateľom,
 • spracovanie podkladov zabezpečenia bulletinov a príslušnej dokumentácie v súlade s potrebami na užívanie dodávaného materiálu a techniky od dodávateľov v súlade so vzorovým návrhom bulletinu do podriadených útvarov,
 • pripravuje podklady na zavedenie a spôsob vybavovania zmien navrhovaných zahraničnými, domácimi organizáciami a veliteľstvom,
 • zabezpečuje informovanosť MO SR, GŠ OS SR a operačných veliteľstiev a ich podriadených zložiek o technických novinkách zavedených do OS SR formou bulletinov,
 • vedie evidenciu a archív bulletinov,
 • predkladanie bulletinov úprav vojenských predpisov, technickej dokumentácie pripravované k vydaniu vojenských predpisov v kompetencii veliteľstva,
 • na začiatku každého kalendárneho roka vydáva TECHNICKÝ BULLETIN č. 1 obsahujúci prehľad čísel bulletinov, ktoré v uplynulom kalendárnom roku boli schválené v origináli a tých, ktorých platnosť bola zrušená.

Skočiť na menu
Share