Preskocit navigáciu

Sekretariát veliteľa


Sekretariát veliteľa je zložka velenia na zabezpečenie protokolu, styku s verejnosťou a médiami, právneho poradenstva veliteľstva prostredníctvom právneho poradcu veliteľa a riešenie problematiky zahraničných aktivít veliteľa a jeho zástupcu

Plní tieto hlavné úlohy:
 • organizačne zabezpečuje režim veliteľa, jeho zástupcu a hlavného poddôstojníka SVaP,
 • organizačne a materiálne zabezpečuje prácu veliteľa a zástupcu veliteľa a hlavného poddôstojníka SVaP,
 • plánuje činnosť veliteľa, vedie evidenciu materiálových a finančných náležitosti veliteľa a realizuje ich,
 • analyzuje medializované vzťahy ozbrojených síl a verejnosti,
 • zabezpečuje spoluprácu veliteľa, jeho zástupcu, náčelníka štábu a jeho zástupcu s médiami a verejnosťou,
 • zúčastňuje sa rokovaní komisií zriaďovaných v rámci veliteľstva na riešenie závažných problémov podľa rozhodnutia veliteľa,
 • zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť veliteľa so štátnymi a verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami,
 • eviduje úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR, vydané bezpečnostnou radou, ministerstvom obrany, náčelníkom generálneho štábu a veliteľom, odovzdáva ich určeným funkcionárom, sleduje a vyhodnocuje termíny ich plnenia,
 • spracováva a vedie prehľad prítomnosti veliteľa a jeho zástupcu,
 • zabezpečuje styk hlavných funkcionárov veliteľstva s vojenským diplomatickým zborom,
 • spracováva plán oficiálnych a pracovných zahraničných stykov veliteľa, zástupcu veliteľa a náčelníka štábu
 • komplexne pripravuje a realizuje zahraničné služobné cesty a zahraničné návštevy veliteľa a hlavných funkcionárov veliteľstva,
 • analyzuje, odborne posudzuje a navrhuje možnosti medzinárodnej vojenskej spolupráce,
 • analyzuje vyhodnotenia a závery zo zahraničných aktivít, rozpracováva ich a stanovuje úlohy pre jednotlivé zložky veliteľstva,
 • plánuje a koordinuje úlohy zahraničných aktivít veliteľstva,
 • organizačne a materiálne zabezpečuje prípravu stravy a občerstvenie pri návštevách a pracovných rokovaniach veliteľa SVaP.
 • podieľa sa na normotvornej činnosti na veliteľstve v rozsahu zverených kompetencií,
 • metodicky usmerňuje orgány právnej služby v rámci podriadenosti veliteľstva,
 • podieľa sa na príprave a posudzovaní návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, interných normatívnych textov, ako aj
 • na legislatívnom procese v rámci rezortu ministerstva obrany s využitím poznatkov aplikačnej praxe, poskytuje konzultácie veliteľovi, ostatným vedúcim funkcionárom veliteľstva, vyšetrujú¬cim veliteľom, právnym poradcom veliteľstiev priamo podriadených veliteľstvu a vyšetrujúcim orgánom veliteľa, poskytuje právne rady, informácie a pomoc pri riešení právnych záležitostí,
 • usmerňuje veliteľa pri nesúlade interných normatívnych aktov, rozkazov
 • a nariadení so všeobecnou právnou úpravou, ak takúto skutočnosť zistí pri svojej činnosti a navrhuje opatrenia,
 • vykonáva opatrenia smerujúce k dodržiavaniu zákonnosti a lehôt pri vyšetrovaní
 • a rozhodovaní o náhradách škôd, vyšetrovaní a odškodňovaní úrazov a chorôb
 • z povola¬nia, riešeniu podnetov a sťažností,
 • poskytuje konzultácie pri spracúvaní návrhu disciplinárneho rozkazu,
 • spracúva pre veliteľa návrhy súčinnostných plánov s vojenskými prokuratúrami, vojen¬skými súdmi, vojenskou políciou a podieľa sa na ich rozpracovaní na nižších stupňoch ve¬lenia, podieľa sa na organizácii a výkone právnej výchovy a osvety.

Skočiť na menu
Share