Preskocit navigáciu

Skupina výstavby


Skupina výstavby plní tieto hlavné úlohy :

 • podieľa sa na vypracovaní koncepcie výstavby a rozvoja síl výcviku a podpory,
 • navrhuje počty osôb, techniky a materiálu pre jednotlivé druhy vojsk v rámci síl výcviku a podpory podľa rozhodnutia veliteľa síl výcviku síl a podpory,
 • vypracováva organizačné štruktúry jednotiek a navrhuje miesta ich dislokácie,
 • v súčinnosti s ostatnými zložkami veliteľstva síl výcviku a podpory organizuje a vykonáva dislokačné prieskumy,
 • navrhuje a spracováva interné normatívne akty v rámci síl výcviku a podpory súvisiace s výstavbou a rozvojom,
 • spracováva stanoviská a posudzuje koncepcie MTZ, organizačných, mobilizačných a dislokačných zmien v rámci síl výcviku a podpory,
 • spracováva materiály a stanoviská k predkladaným materiálom do jednotlivých rokovaní veliteľa síl výcviku a podpory za oblasť výstavby a rozvoja,
 • podieľa sa na riešení základných otázok systému velenia a riadenia síl výcviku a podpory, na riešení základných názorových stretov a na navrhovaní priority v oblasti výstavby a rozvoja síl výcviku a podpory,
 • presadzuje záujmy a zámery veliteľa síl výcviku a podpory na rokovaniach so zložkami GŠ OS SR a MO SR v oblasti výstavby a rozvoja síl výcviku a podpory,
 • vykonáva evidenciu tabuliek vojnových a mierových počtov,
 • komplexné spracovávanie návrhov doplnkov do tabuliek počtov za sily výcviku a podpory OS SR,
 • kontrola realizácie predložených návrhov úprav v tabuľkách počtov na základe schválených doplnkov,
 • súčinnosť pri spracovávaní správy o mobilizačnej pripravenosti a materiálnom zabezpečení za sily výcviku a podpory OS SR,
 • spracováva Nariadenie na vykonanie organizačných zmien v silách výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share