Preskocit navigáciu

Odbor bezpečnosti, ochrany informácií a KIS (J-6)


Organizačnú štruktúru tvorí :

 • Oddelenie bezpečnosti a ochrany informácií
 • Oddelenie komunikačných a informačných systémov a šifrovej ochrany informácií

Odbor bezpečnosti, ochrany informácií a KIS plní tieto hlavné úlohy :

 • spracováva plán spojenia a bezpečnosti prenosu informácií veliteľstva, vydáva odborné nariadenia pre podriadené stupne velenia a kontroluje ich realizáciu,
 • pripravuje podklady do vyhodnocovacích a analytických dokumentov za oblasť ochrany utajovaných skutočností a KIS,
 • vedie prehľad o stave doplnenia veliteľstva, podriadených veliteľstiev a útvarov špecialistami ochrany utajovaných skutočností a KIS,
 • podieľa sa na normotvornej činnosti za oblasť ochrany utajovaných skutočností a správy registratúr,
 • organizuje a riadi prevádzku systému ochrany utajovaných skutočností a KIS veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • podieľa sa na spracovaní návrhov programov odborného výcviku špecialistov spojovacieho vojska,
 • organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú, kontrolnú a konzultačnú činnosť zameranú na komplexné zabezpečenie jednotlivých oblastí ochrany utajovaných skutočností a vedie evidenciu v rozsahu svojich právomocí,
 • vedie prehľad o stave bezpečnostných previerok príslušníkov veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • vedie koncový register pre klasifikované informácie poskytnuté a prijaté v rámci medzinárodnej spolupráce,
 • zabezpečuje distribúciu registratúr, služobných pomôcok a ďalších interných normatívnych aktov v rámci veliteľstva síl výcviku a podpory,
 • usmerňuje činnosť a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany utajovaných skutočností a ŠOI na podriadených veliteľstvách a u útvarov síl výcviku a podpory,
 • vedie koncový register pre klasifikované informácie poskytnuté a prijaté v rámci medzinárodnej spolupráce,
 • analyzuje rozpracovávanie operačných štandardov vo svojej pôsobnosti a koordinuje ich zavádzanie a aplikáciu v podmienkach síl výcviku a podpory,
 • realizuje prijaté ciele interoperability a ciele síl vo svojej pôsobnosti,
 • vedie evidenciu a vydáva oprávnenia na vstup do objektu veliteľstva,
 • vedie evidenciu a vydáva oprávnenia na vstup cudzích štátnych príslušníkov do objektov v podriadenosti veliteľstva síl výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share