Preskocit navigáciu

Odbor logistiky (J-4)


Organizačnú štruktúru tvorí :

 • Oddelenie plánovania logistiky
 • Oddelenie prevádzky a opráv techniky
 • Oddelenie koordinácie materiálových tried

Oddelenie plánovania logistiky plní tieto hlavné úlohy :

 • plánuje činnosť logistiky veliteľstva a vojsk SvaP,
 • podieľa sa na plánovaní a zabezpečení podpory hostiteľskej krajiny ozbrojeným silám pôsobiacim na teritóriu Slovenskej republiky,
 • zabezpečuje zber a vyhodnotenie požiadaviek na dopravu od podriadených veliteľstiev a útvarov, koordinuje požiadavky na dopravu a riadi činnosť veliteľstva logistiky v oblasti dopravných úloh,
 • riadi činnosť stavebnej ubytovacej služby, koordinuje činnosť s veliteľstvom pozemných síl a veliteľstvom vzdušných síl,
 • sústreďuje požiadavky na vykonávanie údržby objektov, investičnej výstavby, služieb a energií a postupuje ich na veliteľstvo logistiky za podriadené veliteľstvá a útvary,
 • podieľa sa na budovaní informačného systému logistiky v pôsobnosti síl výcviku a podpory OS SR,
 • riadi vypracovanie čiastkových návrhov rozpočtu, podieľa sa na sumarizácií za logistiku síl výcviku a podpory,
 • hospodári s pridelenými rozpočtovými prostriedkami, vykonáva rozpis prostriedkov a kontroluje ich využívanie,
 • koordinuje činnosť veliteľstva logistiky s veliteľstvom pozemných síl, veliteľstvom vzdušných síl, podriadenými veliteľstvami a útvarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh bulletinovej služby a to najmä :
  • spracováva zámer potrieb bulletinov, katalógov, číselníkov, noriem v súvislosti s úlohami výcviku a podpory v rámci veliteľstva, podriadených veliteľstiev, Pozemných síl a Vzdušných síl,
  • spracováva podklady pre plánovanie materiálového a finančného krytia bulletinov a príslušnej dokumentácie a ich rozosielanie k užívateľom,
  • spracováva podklady zabezpečenia bulletinov a príslušnej dokumentácie v súlade s potrebami na užívanie dodávaného materiálu a techniky od dodávateľov v súlade so vzorovým návrhom bulletinu do podriadených veliteľstiev a útvarov,
  • pripravuje podklady pre zavedenie a spôsob vybavovania zmien navrhovaných zahraničnými, domácimi organizáciami a veliteľstvom,
  • vedie evidenciu a archív bulletinov,
  • predkladá bulletiny úprav vojenských predpisov, technickej dokumentácie pripravované k vydaniu vojenských predpisov v kompetencii veliteľstva,
  • na začiatku každého kalendárneho roka vydáva TECHNICKÝ BULLETIN č. 1 obsahujúci prehľad čísel bulletinov, ktoré v uplynulom kalendárnom roku boli schválené v origináli a tých, ktorých platnosť bola zrušená.

Oddelenie prevádzky a opráv techniky plní tieto hlavné úlohy :

 • usmerňuje a vyžaduje logistickú prípravu špecialistov logistiky,
 • plánuje a odborne riadi prevádzku techniky v silách výcviku a podpory, stanovuje zásady a spracováva rozkazy, nariadenia a usmernenia pre oblasť technickej prípravy, prevádzky, údržby, ošetrovania, ukladania, opráv a skladovania výzbroje, techniky a materiálu,
 • stanovuje priority týkajúce sa vykonávania opráv výzbroje a techniky v rozsahu pridelených finančných prostriedkov, pripravuje špecifikácie a podklady na mimovojskové opravy, spracováva plán vojskových a mimovojskových opráv v pôsobnosti síl výcviku a podpory,
 • stanovuje požiadavky na organizáciu parkovej služby v rámci síl výcviku a podpory,
 • spracováva požiadavky na modernizáciu pozemnej výzbroje a techniky, zabezpečuje koordináciu vojskových skúšok výzbroje, techniky a materiálu,
 • riadi plánovaciu a rozborovú činnosť v oblasti prevádzky a opráv techniky,
 • koordinuje činnosť veliteľstva logistiky pri spracovaní ročných noriem prevádzky techniky a predkladá ich na štáb logistiky generálneho štábu OS SR,
 • sleduje a vyhodnocuje prevádzku techniky, prijíma opatrenia na dodržovanie stanovených prevádzkových limitov.

Oddelenie koordinácie materiálových tried plní tieto hlavné úlohy :

 • spracováva podklady pre plánovanie a odbornú činnosť v oblasti manažmentu materiálu,
 • spracováva správu o mobilizačnej pripravenosti v materiálovej oblasti,
 • metodické a odborné riadenie činnosti veliteľstva logistiky v oblasti materiálového zabezpečenia,
 • uplatňuje požiadavky na obstarávanie materiálu na štábe logistiky generálneho štábu, podieľa sa na spracovaní Plánu centrálneho obstarávania,
 • sústreďuje požiadavky od podriadených veliteľstiev a útvarov,
 • spresňuje podklady pre vydanie pokynov k inventarizácii materiálu,
 • riadi inventarizácie materiálu v rámci síl výcviku a podpory a vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti logistiky, vedie operatívnu evidenciu škôd,
 • stanovuje zásady a spresňuje systém materiálového zabezpečenia síl výcviku a podpory,
 • vykonáva súčinnosť s odbornými orgánmi na spracovaní a spresnení plánov revízií materiálového hospodárenia,
 • koordinuje činnosť veliteľstiev pri spracovaní ročných noriem munície a PHM a predkladá ich na Štáb logistiky GŠ OS SR,
 • sleduje a vyhodnocuje čerpanie limitov munície a PHM,
 • spracováva rozkazy, nariadenia a usmernenia pre oblasť materiálneho zabezpečenia,
 • pripravuje podklady do vyhodnocovacích a analytických dokumentov,
 • organizuje a vykonáva kontrolnú a konzultačnú činnosť zameranú na materiálne zabezpečenie a hospodárenie s materiálom.

Skočiť na menu
Share