Preskocit navigáciu

Oddelenie rozpočtu a financovania


Oddelenie plní tieto hlavné úlohy :

 • riadi finančnú a ekonomickú činnos v čase bezpečnosti, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
 • podieža sa na rozhodovaní a tvorbe finančného a ekonomického zabezpečenia velitežstva, podriadených velitežstiev a útvarov,
 • podieža sa na spracovaní koncepcií dlhodobého rozvoja so zameraním na efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov,
 • zabezpečuje riadenie mzdovej a sociálnej politiky velitežstva,
 • spracováva, schvažuje a upravuje rozpis rozpočtových prostriedkov, záväzných ukazovatežov a limitov, schvažuje rozpis a úpravy finančných limitov pre podriadené velitežstvá, realizuje rozpočtové opatrenia, spracováva vnútorné rozpočtové opatrenia,
 • vykonáva úpravy limitov rozpočtových prostriedkov na základe žiadostí podriadených velitežstiev,
 • aplikuje všeobecne platné zákony a normy v oblasti rozpočtového hospodárenia, vydáva pokyny a spresňuje úlohy pre spracovanie rozpočtu a rozpisu záväzných ukazovatežov priamo podriadením velitežstvám, spracováva návrh rozpočtu velitežstva,
 • spracováva rozbory a analýzy hospodárenia za jednotlivé obdobia za velitežstvo a podriadené velitežstva,
 • spracováva správy o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu za velitežstvo a podriadené velitežstvá,
 • spracováva návrhy na delimitáciu rozpočtových prostriedkov pri organizačných zmenách podriadených útvarov,
 • spracováva finančné plány realizácie výdavkov,
 • koordinuje činnosti v zákonom stanovenom rozsahu pri riadení a vykonávaní finančnej odvodovej politiky,
 • spracováva plán výdavkov v kategórii personál v oblasti obranného plánovania, odborne riadi finančnú službu u podriadených velitežstiev a útvarov,
 • na základe rozhodnutia veliteža stanovuje záväzné ukazovatele a limity v oblasti rozpočtového zabezpečenia miezd a platov velitežstva a podriadených velitežstiev,
 • vykonáva kontrolu finančnej a ekonomickej činnosti v podriadených súčastiach,
 • hodnotí čerpanie RP a opatrenia veliteža SVaP.

Skoči na menu
Share